REGULAMIN SERWISU


§1 Zasady funkcjonowania Portalu


1. Warunkiem technicznymi niezbędnym do prawidłowej rejestracji i korzystania z Portalu jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadanie przeglądarki internetowej w podanej wersji: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0, lub wyższej albo innych kompatybilnych przeglądarek internetowych.

2. Transakcja Użytkownika w Portalu jest jednoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

3. W celu zabezpieczenia ciągłości korzystania z portalu oraz prawidłowego świadczenia usług, albo z przyczyn uzasadnionych wymogami prawnymi, Administratorowi przysługuje możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwery obsługujące Portal.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu spowodowanych potrzebami konserwacji czy unowocześnianiu urządzeń bądź oprogramowania elektronicznego, przy czym zobowiązuje się do zminimalizowania uciążliwości związanych z występowaniem ww. przerw (poprzez np. dokonywanie konserwacji lub unowocześniania urządzeń w godzinach, w których z Portalu korzysta jak najmniej Użytkowników), tak aby zapewnić możliwie najdogodniejsze i niezakłócone korzystanie z Portalu.

5. Użytkownicy Portalu ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w szczególności są odpowiedzialni za zgodność swoich działań z obowiązującym prawem. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, Administrator zgłosi ten fakt organom ścigania.

6. Korzystając z Portalu  oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz  numeru telefonu w celach realizacji usługi.


§3 Świadczenie usług, zamówienie i realizacja usługi


1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika.

2. Przed wysłaniem wiadomości SMS Premium Rate Użytkownik ma obowiązek wybrać właściwy numer telefonu z listy, oraz wysyłać wiadomości z aktywnego numeru telefonu.

3. Użytkownik po wysłaniu SMS Premium Rate i wprowadzeniu otrzymanego w SMS zwrotnym kodu otrzymuje ustaloną ilość środków.

4. Czynności dokonywane w ramach serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. SprzedajSMS nie pełni roli agenta rozliczeniowego w rozumieniu odpowiednich przepisów.

5. Używanie serwisu wymaga od użytkownika podanie wszelkich wymienionych na formularzach danych oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Brak podania danych może skutkować niewykonaniem zasielnia z winy użytkownika.

6. Użytkownik w ciągu doby z jednego numeru telefonicznego (MISDN) może dokonać płatności na maksymalną kwotę 200 zł netto (246 zł z VAT), oraz łącznie 1 000 zł netto (1 230 zł z VAT) w trakcie miesiąca kalendarzowego. 

7. Minimalna kwota wymiany to 100.00 zł netto - (wynagordzenie dla klienta) - równowartość 9 sms'ów o wartości 30.75 PLN. Wypłata zostanie zrealizowana kiedy transakcja osiągnie minmalny próg, inaczej zostanie oznaczona jako oczekująca. W przypadku wymian SMS na PaySafeCard / Neosurf, koszta przeliczając na SMS są widoczne w zakładce Paysafecard / Neosurf. 

8. W przypadku ujawnienia przez operatora sieci GSM informacji, iż z danego numeru telefonu doszło do nadużycia telekomunikacyjnego (Fraud), Administrator wezwie Użytkownika do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Do czasu uzyskania wyjaśnień, wypłata prowizji zostanie wstrzymana.

9. Numer telefonu, z którego wysłano SMS musi być zgodny z numerem wybranym przez Użytkownika przy wysyłaniu SMS Premium Rate. W przypadku wykrycia innego numeru telefonu, z którego został wysyłany SMS Premium Rate, wypłata zostanie odrzucona.

10. W przypadku nadużycia, czyli wysłania większej ilości SMS niż w ptk 6. następuje Fraud. Wszystkie środki zostaną odrzucone a wypłata prowizji nie zostanie zrealizowana.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie zakłócenia występujące podczas korzystania z Portalu, a związane z jego funkcjonowaniem mogą być przedmiotem reklamacji złożonej przez Użytkownika. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić po przez zakładkę Support. Zgłoszeniu podlegają także inne uwagi oraz problemy związane z usługami świadczonymi w zakresie działalności Portalu.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 60 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zastrzeżeń, których przyczyną jest nieznajomość Regulaminu lub niezastosowanie się przez Użytkownika lub Wydawcę do udzielonych mu wskazówek, mających na celu prawidłowe świadczenie usług lub korzystanie z Portalu.

3. W celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na konto email podane przez Użytkownika podczas transkacji w Portalu.

5. Reklamacje dotyczące zwrotu SMS nie podlegają rozpatrzeniu, Administrator nie posiada takiej możliwości.

6. Reklamacje dotyczące fraudu z powodu wysłania większej ilości SMS;ów niż obejmuje regulamin w ptk 6. §1 Zasady funkcjonowania Portalu nie podglegają rozpatrzeniu.

§5 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do kasacji danych użytkownika bez podania przyczyny tej operacji. Wszystkie dane są usuwane z serwisu, co również oznacza że nie będą wykorzystywane w przyszłości w celach marketingowych.

3.  Wiadomości wysłane ponad limit oraz przed potwierdzeniem transkacji nie będą rozliczane, a wypłaty zostaną odrzucone.

4. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez przesłanie informacji na konto oraz ogłoszone na Portalu. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec nich w formie wiadomości email albo poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W konsekwencji wyrażenia sprzeciwu wobec treści Regulaminu, nastąpi usunięcie zleceń nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu od Użytkownika.

5. Administrator ma nieokreślony czas na zrealizowanie wypłaty.

6. Wszelkie spory wynikające w trakcie trwania współpracy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2019r.